VLIEGBASIS DE PEEL

Van Jan Verstraeten ontvingen we het navolgende bericht:

Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Het ‘ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening’ is door Minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en staatssecretaris Visser (Defensie) 13 januari 2021  aangeboden aan de Tweede Kamer.

In het ontwerp wordt gemotiveerd waarom herziening noodzakelijk is: het steeds intensievere gebruik van het luchtruim en de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, capaciteit en efficiëntie.

Tot 25 februari kunnen we een zienswijze indienen.

Maar is dit zinvol voor ons Nederheidenaren?

In het ontwerp wordt op hoofdlijnen de nieuwe indeling en het gebruik van het Nederlandse luchtruim vastgelegd.

Het oostelijk en zuidoostelijk deel van het Nederlandse luchtruim, inclusief routestructuur en naderingspunten voor de burger- en militaire luchthavens worden opnieuw ingericht:

  • het zuidoostelijk militaire oefengebied (zuid Gelderland, oostelijk Noord Brabant, Noord Limburg) vervalt. De gebruiksfuncties (oefenvluchten) worden verplaatst naar het noordelijk militair oefengebied (Groningen, Friesland, Noordzee) dat  daarvoor wordt uitgebreid. De luchthavens Eindhoven, Volkel en de Peel (na reactivering) blijven operationeel.
  • de oostelijke oefengebieden (regio Twente) worden opgeheven. Een nieuw oefengebied van 55 x 55 km komt daarvoor in de plaats op een nog nader te bepalen locatie. Gezien de opheffing van het zuidelijk oefengebied is het onwaarschijnlijk dat dit nog te bepalen oefengebied in onze regio zal worden gesitueerd.

Uitbreiding van het bestaande militaire oefengebied in het noorden van Nederland waardoor het oefengebied in het zuidoostelijke deel kan komen te vervallen: wat betekent dit voor een gereactiveerde vliegbasis de Peel, de impact op onze omgeving, waaronder stiltegebied de Stippelberg en Landgoed Nederheide?

  • De meeste overlast die de Peel bij reactivering met zich meebrengt zal blijven, want activiteiten in de directe omgeving van een militaire basis (starten en landen, laagvliegen) gaan gewoon door.
  • Er zijn minder vluchten met jachtvliegtuigen boven de zuidelijke provincies, temeer omdat Defensie de komende jaren 68 F-16’s door 46 F-35’s vervangt, waardoor het aantal jachtvlieguren afneemt met 10 tot 20%. De daardoor vrijgekomen ruimte wordt gebruikt voor de herinrichting van de burgerluchtvaart. Per saldo zal het vliegverkeer in onze omgeving toenemen, maar naar verwachting de geluidsbelasting niet.

N.B.: overigens is in het ontwerp de extra geluidsbelasting die de F-35 t.o.v. de F-16 heeft op de omgeving niet meegenomen.

  • Naderend en vertrekkend luchtverkeer wordt zoveel mogelijk afgehandeld rekening houdend met geluidsbelasting en verstoring op de grond. Daarbij dienen expliciet  benoemde gebieden te worden ontzien, naar prioriteit geordend van weinig tot maximaal. Voor onze omgeving betekent dit concreet dat naast de Natura 2000-gebieden ook het stiltegebied de Stippelberg daaronder vallen.

Gedetailleerde informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/01/13/bijlage-ontwerp-voorkeursbeslissing-luchtruimherziening

Conclusie

Na bestudering van het voorstel ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening zie ik  persoonlijk geen aanleiding hier een zienswijze voor in te dienen. Ook de werkgroep ‘Stop Vliegbasis de Peel’ (www.stopvliegbasisdepeel)  is deze mening toegedaan.

Het verzet tegen de voorgenomen reactivering van de Peel kan / zal worden gevoerd in het lopende proces dat tot het Luchthavenbesluit moet leiden om de Peel te reactiveren. De eerder genoemde extra geluidsbelasting van de F-35 t.o.v. de F-16 wordt daarin uiteraard meegenomen.

Door o.a. de stikstofproblematiek is er de nodige  vertraging in de tijdlijn van dit proces. Voor hen die in 2019 een zienswijze hebben ingediend op het ‘Concept notitie reikwijdte en detailniveau voor de milieueffectrapportage De Peel van 25 juni 2019’is het dus nog even afwachten tot Defensie met de reactie komt.

Jan Verstraeten – Beverdam 322